[ Home > Spirits > Vodka > Vodka > Three Olives Vodka Cake Flavored 1L. ]

Three Olives Vodka Cake Flavored 1L.Three Olives Vodka Cake Flavored 1L.
mb1350723$25.58
Size: 1L.


A tempting twist of imported English vodka and the festive taste of birthday cake.